چکیده

شیشه های شمع پیرکس جزو لوازم تزئینی خانه است. شمع مایع در انواع مختلف وجود دارد از جمله بدون بو یا با رایحه های مختلف لوندر، اقاقیا، نسترن و… .سوخت شمع مایع در رنگ های مختلف ارائه می گردد. شما می توانید ظرف شمع مایع را یکبار خریداری کرده و زمانی که سوخت یا فتیله آن به اتمام رسید دوباره آن را شارژ کنید.

سوخت شمع مایع

سوخت های موجود در بازار الکل، پارافین و بیودیزل می باشد. بیودیزل به طور جدی از سال ۱۴۰۰ در ایران باب شده این سوخت پاک است. زیرا از مواد طبیعی تولید شده.

تنوع رنگی شمع مایع

مایع شمع مادام العمر

چکیده

شیشه های شمع پیرکس جزو لوازم تزئینی خانه است. شمع مایع در انواع مختلف وجود دارد از جمله بدون بو یا با رایحه های مختلف لوندر، اقاقیا، نسترن و… .سوخت شمع مایع در رنگ های مختلف ارائه می گردد. شما می توانید ظرف شمع مایع را یکبار خریداری کرده و زمانی که سوخت یا فتیله آن به اتمام رسید دوباره آن را شارژ کنید.

سوخت شمع مایع

سوخت های موجود در بازار الکل، پارافین و بیودیزل می باشد. بیودیزل به طور جدی از سال ۱۴۰۰ در ایران باب شده این سوخت پاک است. زیرا از مواد طبیعی تولید شده.

تنوع رنگی شمع مایع

مایع شمع مادام العمر